Teacher Readiness in Teaching and Learning History Process through i-Think Mind Maps

Mazlan Husin, Mohd Mahzan Awang, Anuar Ahmad

Abstract


This research is aimed at investigating the readiness of History subject teachers in teaching and learning with the help of i-Think mind maps at secondary schools in the district of Setiu, Terengganu. The amount of sample chosen is 59 History teachers from secondary schools which consists of trained teachers without taking into account their specialisation. As a whole, the research findings show that respondents have a high readiness level in implementing their teaching and learning process with the help of i-Think mind maps in secondary schools. The findings also show that there is a difference in teacher readiness between history teacher and non-history teacher and between those that went to courses and those who did not. Furthermore, there is a difference in the attitude, skill and usage level of i-Think mind maps in teachers that are experienced and those less experienced. However, research findings for experienced and less-experienced teachers showed that there are no significant differences in the level of knowledge on the concept of i-Think mind maps.

Keywords


i-Think mind maps; concept knowledge; teacher attitude; usage skill; usage level

Full Text:

PDF

References


Bernama. 2014. 36,304 Dapat Semua A Dalam UPSR 2014, Pencapaian Keseluruhan Menurun Diperoleh pada 16 Oktober 2016 daripada http://www.bernama.com/bernama/v7/bm/ge/newsgeneral.php?id=1088408.

Hyerle, D. 2009. Thinking Maps: Visual Tools For Activating Habits of Mind. US: Thinking Maps Inc.

Ishak, I. Z. 2002. Kualiti Pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn(Kuittho). Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn:Tesis Ijazah Sarjana.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Guru.

Khairudin Ahmad. 2011. Keberkesanan kaedah peta konsep terhadap pencapaian, sikap, dan kemahiran memahami kronologi dalam kalangan pelajar tingkatan empat. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Laura A. W. 2011. The effect of thinking maps on students higher order thinking skills. US:California State University & Northridge University.

Maimunah Osman 2004. Kemahiran berfikir. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

Muhamad Sidek Said & Ahamad Rahim. 2012. Inovasi pengajaran dan pembelajaran melalui program i-Think. IPGM International convention in teacher learning & development, Pearl International Hotel, Kuala Lumpur, 19-21 Nov 2012.

Muhamad Sidek Said. 2013. Aplikasi menggunakan thinking map dalam program praktikum KPLD Di Tadika Yayasan Islam Terengganu, Seberang Takir, Kuala Terengganu. Seminar Kajian Tindakan Peringkat Kebangsaan, 23-25 April, 2013.

Nafsah Mohd Shah. 2014. Integrasi VLE-Frog dan I-Think serta penggunaannya sebagai satu transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Projek Sarjana Pendidikan, UKM.

Norakma Mohd Daud, Abdul Razak Ahmad & Noria Munirah Yakub. 2015. Pembelajaran berteraskan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) di dalam pengajaran dan pembelajarn mata pelajaran Sejarah. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015. hlm 352-360.

Norasmahani Nor, Nur Sofiah suhaimi, Nur Syamira Abdul Wahab, Mohd Khusshairi che Ismail, Mohd Aderi Noh & Khadijah Abdul Razak. 2015. Pelaksanaan KBAT dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam sekolah menengah: Satu tinjauan di Putrajaya. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015. hlm 361-375

Nur Syazwani Abdul Talib, Mohd Mahzan Awang & Abdul Razaq Ahmad. 2015. Penggunaan pelbagai sumber dalam pendidikan Sejarah dan hubungannya dengan minat belajar Sejarah. National Research Seminar 2015, hlm. 435-444.

Onosko, J. J, & Newmann, F. M. 1994. Creating More Thoughtful Learning Environment.in Mangieri, J. & Blocks, C. C. (Eds.). Creating Powerful Thinking In Teachers And Students: Diverse Perspectives. Forth Worth: Harcourt Brace College Publishers

Pusat Perkembangan Kurikulum 2002. Kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia

Rohaida Yusop & Zamri Mahmood. 2015. Keberkesanan peta pemikiran (i-Think) dalam meningkatkan pencapaian penulisan Bahasa Melayu murid tahun 6. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 2 (5): 31-37.

Rosnidar Mansor, Haeidatul Nashrah Hassan, Norazilawati Abdullah & Nik Azmah Nik Yusof. 2015. Keberkesanan penggunaan i-Think terhadap pencapaian dan minat murid dalam tajuk sifat bahan, Sains tahun 4. Junal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia 2(5): 98-116.

Sharifah Nor Puteh. 2012. Keperihatinan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakn kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2 (2): 19-31.

Siti Noridah Ali. 2012. Malaysian Polytechnique Lectures teaching practise with ICT utilization to promote HOTS. Thesis Doctor of Philosophy. Ohio University USA.

Siti Zubaidah Che Mohd Noor & Abdul Razak Ahmad. 2015. Kreativiti guru dalam meningkatkan kefahaman dan penghayatan Sejarah. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015. hlm 457-468.

Suriana Ismail. 2012. Kesediaan guru terhadap pelaksanaan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi (RBT) sekolah rendah di Malaysia. Laporan Projek Ijazah Sarjana, Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussien Onn.

Tengku Fairuse Tengku Hassan. 2015. Tahap kemahiran guru bahasa melayu dalam menerapkan amalan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kertas Projek Sarjana Penddikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wong Leng Sim & Amir Hamzah Sharaai. 2012. Penggunaan Peta Minda Untuk Meningkatkan Daya Mengingat dan Minat Mengulang Kaji bagi Pelajar Tahun 4 dalam Topik Pembiak Tumbuhan. Selangor : Universiti Putra Malaysia.

Yee Mei Heong,Jailani Md Yunos, Suzanna Ibrahim, Widad Othman dan Tee Tze Kiong. Unkown. Pola Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Berdasarkan Dimensi Menggunakan Pengetahuan Bermakna.

Zahara Aziz & Nik Azleena Nik Ismail. 2007. Kajian tinjauan kesediaan guru-guru Sejarah menerapkan kemahiran pemikiran sejarah kepada para pelajar. Jurnal Pendidikan 32 (2007): 119-137.

Zohar, A. 2004. Elements of teachers pedagogical knowledge regarding instruction of higher order thinking. Journal of Science Teacher Education, 15(4): 293-312.
DOI: https://doi.org/10.26523/yupa.v1i2.66

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Yupa: Historical Studies Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Yupa: Historical Studies Journal indexed by:
Creative Commons License
Yupa: Historical Studies Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.